Skip to content

Stadgar

I  Namn

Föreningens namn är Norra skärgårdens allmänna konstförening (NOAK) som vuxit fram ur ”Konstkluster” som var den tidigare benämningen.

II Föreningens hemort skall vara i Öckerö kommun.

III  Syfte

Föreningen är öppen för alla konstintresserade och har till syfte att väcka, underhålla och bredda intresset för konst genom att

 • arrangera utställningar
 • anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst och hantverk
 • anordna konstlotteri varje år
 • skapa tillfällen att samtala om konst
 • bidra till att föra kommunens lokala traditioner vidare

IV  Medlemskap och medlemsavgifter

 1. Föreningen är en allmännyttig ideell förening, var och en som vill delta i föreningens arrangemang och/eller stödja föreningens syfte kan erhålla medlemskap.
 2. För att bli medlem krävs godkännande av våra stadgar och vår integritetspolicy (länk).
 3. Föreningen består av årsmedlemmar.
 4. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
 5. Medlem som erlagt stadgad årsavgift deltar i föreningens årliga konstlotteri.

V Styrelse, verksamhet och valberedning

 1. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, samt lägst två och högst två suppleanter.
 2. Fullvärdiga styrelsemedlemmar och suppleanter väljs vid årsmöte eller extra årsmöte.
 3. Styrelsens ordförande och kassör väljs för två år i taget.
 4. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för ett år i taget.
 5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.
 6. Vid styrelsesammanträde har suppleanterna yttrande-, förslags- och rösträtt då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
 7. Styrelsen har beslutanderätt om ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
 8. Styrelsen kan adjungera en person till styrelsen, för att styrelsen behöver tillfällig hjälp eller råd. En adjungerad ledamot får delta i styrelsemöte, hjälpa till med styrelsens arbete, har närvaro- och förslagsrätt men inte rösträtt.
 9. Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp ansvarar för inköp av konst till medlemmarnas konstlotteri.
 10. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Av protokollet ska framgå beslut som tagits och en kort sammanfattning omkring diskussioner som förekommit.
 11. Om styrelseledamot avgår eller utesluts väljs inom styrelsen suppleant att inträda i dennes ställe fram tills nästa ordinarie årsmöte.
 12. Styrelsen bär ansvar för föreningens ekonomi, samt att förvalta föreningens tillgångar.
 13. Föreningens firma tecknas av två i föreningen, ordförande tillsammans med kassören.
 14. I utformningen av föreningens verksamhet skall beaktas önskemål och uppslag från medlemmarna. Verksamheten skall hållas relevant i förhållande till föreningens profil.
 15. Styrelsen tar fram föreningens räkenskaper och föreningens ekonomiska rapport till årsmötet. I detta ingår en verksamhetsberättelse samt en arrangemangsplan för kommande verksamhetsår.
 16. Årsmötet skall tillsätta en valberedning bestående av två ledamöter, varav en sammankallande. Ledamöter i valberedningen får inte tillhöra styrelsen.

VI  Revision

 1. För granskning av räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer, varav en är sammankallande. Revisorerna utses för en tid på två år. Revisorerna skall alltid få tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.
 2. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

VII  Verksamhetsår, årsmöte, föreningsmöte och val

 1. Verksamhetsåret skall vara kalenderåret. Årsmöte skall äga rum före mars månads utgång.
 2. Motioner och förslag från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor innan årsmötet.
 3. Kallelse med dagordning och motioner/förslag sänds via mail till medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet.
 1. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
  1. Anteckning av mötesdeltagare
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Val av sekreterare för mötet
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän för mötet
  6. Fråga om mötets behöriga utlysande
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse och arrangemangsplan
  8. Styrelsens ekonomiska rapport
  9. Revisorernas berättelse
  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  11. Val av ordförande
  12. Val av sekreterare
  13. Val av kassör
  14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
  15. Val av två revisorer
  16. Tillsättande av valberedning
  17. Fastställande av medlemsavgift
  18. Övriga ärenden
 1. Val:

a)  Föreningen strävar efter att ha en valberedning, vars uppgift är att lämna förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt av revisorer och ersättare.

b)  De som nomineras av valberedningen eller av annan vid årsmötet, skall ha förklarat sig beredda att åta sig aktuellt uppdrag.

VIII  Stadgeändring och upplösning

 1. Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid årsmöte eller extra årsmöte. För beslut fordras två tredjedelars majoritet.
 2. Föreningens upplösning skall kräva likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten. För beslut fordras två tredjedelars majoritet.
 3. Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar.

Stadgarna finns även som nedladdningsbar fil.